Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Rehabilitacja lecznicza

Dla pacjenta

27.01.2016

Świadczenia gwarantowane w ramach rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:

 1. ambulatoryjnych, które obejmują:
  • lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną,
  • fizjoterapię ambulatoryjną/fizjoterapię ambulatoryjną dla dzieci
 2. domowych, które są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców.
 3. ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują:
  • rehabilitację ogólnoustrojową/rehabilitację ogólnoustrojowa dla dzieci
  • rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
  • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
  • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.
 4. stacjonarnych, które obejmują:
  • rehabilitację ogólnoustrojową/rehabilitację ogólnoustrojowa dla dzieci
  • rehabilitację neurologiczną/rehabilitację neurologiczną dla dzieci
  • rehabilitację pulmonologiczną,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • leczenie dzieci ze śpiączką.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów. W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
 • Fizjoterapia ambulatoryjna/fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.
 • Fizjoterapia domowa Zabieg fizjoterapeutyczny realizowany w domu jest udzielany pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

  Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  • innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
   1. lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
   2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lub
   3. lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym/rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym dla dzieci Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach osobodnia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym udzielane są:
  1. porady lekarskie;
  2. świadczenia z neuropsychologii, psychoterapii, terapii zajęciowej;
  3. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta;
  4. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia;
  5. zajęcia grupowe, przy czym na 1 fizjoterapeutę może przypadać nie więcej niż 10 pacjentów.

  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, ginekologicznego lub
  • lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje w szczególności:
  1. poradę lekarską;
  2. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
  3. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii);
  4. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii);
  5. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej);
  6. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia;
  7. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;
  8. świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
  9. świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
  10. zabiegi z zakresu fizykoterapii.

  Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno – terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu.Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy obejmuje w szczególności:
  1. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
  2. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej;
  3. świadczenia z zakresu treningu słuchowego;
  4. świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta;
  5. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
  6. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.

  Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału lub poradni: otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno – terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem wzroku.Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje w szczególności:
  1. poradę wielospecjalistyczną (konsylium);
  2. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki;
  3. świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;
  4. świadczenia z zakresu tyflopedagogiki;
  5. świadczenia z zakresu psychologii lub psychoterapii;
  6. świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.

  Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację wzroku jest wystawiane przez:

  • lekarza poradni: okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności pacjentom po:
  1. ostrych zespołach wieńcowych;
  2. plastyce naczyń wieńcowych;
  3. zabiegach kardiochirurgicznych;
  4. zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
  5. zaostrzeniach niewydolności serca.

  Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych.

  Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału: kardiologii, kardiochirurgu, chorób wewnętrznych;
  • lekarza poradni: kardiologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja pulmonologiczna, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddzile dziennym Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym to ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego poprzez:
  1. poprawę wentylacji płuc;
  2. zapobieganie następstwom chorób układu oddechowego;
  3. poprawę mechaniki oddychania w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego;
  4. poprawę sprawności ogólnej funkcjonowania ustroju;
  5. wykorzystanie rezerw oddechowych w razie nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego;
  6. nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby.

  Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym, prowadzona w warunkach ośrodka dziennego w naturalnych podziemnych komorach solnych ma na celu wykorzystanie ich specyficznego mikroklimatu.

  Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie i nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

  Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez:

  • lekarza poradni lub oddziału: rehabilitacji, gruźlicy i chorób płuc, alergologii, laryngologii, pulmonologii, pediatrii.
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych/rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla dzieci Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów po:
  1. urazach;
  2. zabiegach operacyjnych;
  3. zaostrzeniach chorób przewlekłych
   – którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
 • Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych/rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych dla dzieci Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wynosi od 6 (12 – w przypadku dzieci) do 16 tygodni.Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:
  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
   1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej;
   2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;
  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:
   1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii;
   2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:
  1. przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
  2. ozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
  3. OChP;
  4. przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
  5. astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
  6. rozstrzenie oskrzeli;
  7. mukowiscydozę;
  8. stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  9. stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  10. stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

  Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:

  1. nawracające zapalenia oskrzeli;
  2. stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  3. stany po przebytym RDS;
  4. astmę oskrzelową;
  5. mukowiscydozę;
  6. wrodzone wady układu oddechowego;
  7. stany po aspiracji ciała obcego;
  8. stany po zabiegach torakochirurgicznych;
  9. zespoły zatokowo-oskrzelowe;
  10. rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem;
  11. wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym chorobom, takim jak: epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania;
  12. wrodzone wady serca, wady postawy.

  Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni.

  Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

  • oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;
  • poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi od 2 do 5 tygodni bez przerwy.Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:
  • oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego;
  • poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja dzieci ze śpiączką Świadczenia dla dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2), realizowane są zgodnie z programem zdrowotnym określonym w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.Świadczenia dla dzieci ze śpiączką obejmują w szczególności:
  1. poradę lekarską;
  2. zabiegi pielęgniarskie;
  3. świadczenia z zakresu psychologii;
  4. świadczenia z zakresu logopedii;
  5. zabiegi z zakresu fizjoterapii.

  Czas leczenia w programie powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia do zakładu rehabilitacji leczniczej. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, ustalone w oparciu o kryteria medyczne przyjęte przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.