Dla Pacjenta

Rejestracja formularzy E106, E109, E121 oraz dokumentów S1

Osoby ubezpieczone w innym państwie członkowskim, a zamieszkujące w Polsce powinny zwrócić się do swojej instytucji ubezpieczeniowej o wydanie dokumentu potwierdzającego ten fakt. Uzyskany dokument należy zarejestrować we właściwym na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ. Po rejestracji osoby uprawnione otrzymają poświadczenie do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych w Polsce i będą traktowane tak, jakby były ubezpieczone w NFZ.

Poświadczenia wydawane są w ślad za formularzami:

  • E106  – potwierdzenie uzyska główna osoba ubezpieczona oraz członkowie jej rodziny
  • E109 – potwierdzenie wydawane jest członkom rodziny osoby ubezpieczonej w innym państwie
  • E121 – potwierdzenie otrzyma osoba wskazana w formularzu – emeryt/rencista lub wskazany członek rodziny
  • S1 – powyższy dokument zastępuje wyżej wymienione formularze

Aby zarejestrować formularz należy wypełnić oświadczenie i złożyć je wraz z dokumentem wydanym przez instytucję ubezpieczeniową w innym państwie w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do pobrania

oświadczenie do rejestracji formularza S1

UWAGA

Osoby, którym wydano poświadczenie korzystając ze świadczeń zdrowotnych winny zawsze okazywać dokument wydany przez NFZ, który uprawnia do pełnego zakresu świadczeń, a nie kartę EKUZ, która poświadcza prawo do świadczeń niezbędnie koniecznych.