Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Jedziemy do sanatorium

Na leczenie uzdrowiskowe kieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawia – na odpowiednim formularzu – skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. Lekarz może wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta. Jednakże takie wskazanie nie jest wiążące dla lekarza specjalisty NFZ! Jeżeli korzystaliśmy już z leczenia uzdrowiskowego i źle tolerowaliśmy pobyt w danej miejscowości, zgłośmy to lekarzowi podczas wystawiania skierowania.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko
 2. pieczątkę Świadczeniodawcy wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz podpis i pieczątkę imienna lekarza wystawiającego skierowanie
 3. informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 4. jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 5. informację o schorzeniach współistniejących
 6. aktualne wyniki badań

Następnie lekarz prześle skierowanie do Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może je dostarczyć również sam pacjent (pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie). Jeśli skierowanie zawiera braki formalne zostanie zwrócone lekarzowi, który je wystawił. Zostanie o tym powiadomiony również pacjent. Pracownicy NFZ powinni wydać decyzję o tym, czy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest zasadne, w terminie 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia skierowania może być przedłużony o kolejne 14 dni.

Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań podlega weryfikacji przez lekarza kierującego co 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia.

Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry)
 • żółtaczka
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne)
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka
 • Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.

Pacjenci mieszkający na terenie województwa podlaskiego mogą być leczeni w uzdrowiskach: