Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Kto może wystawić skierowanie do Poradni żywieniowej/ Poradni żywieniowej dla dzieci w ramach zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych/ żywienia pozajelitowego w warunkach domowych?

Zapisy Zarządzenia nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (ze zm.)oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2013 r., poz.1413) nie precyzują specjalności lekarza, który może takie skierowanie wystawić, a zatem świadczenie zostanie zrealizowane w ramach ubezpieczenia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może zostać objęty opieką Poradni domowego leczenia tlenem/ Poradni domowego leczenia tlenem dla dzieci?

Do tlenoterapii w warunkach domowych (DLT) kwalifikują się osoby chorujące na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania.

Czy można uzyskać zwrot kosztów poniesionych za zakup pompy insulinowej?

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

 1. właścicielami pompy insulinowej;
 2. posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. A zatem Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci kosztów poniesionych przez świadczeniobiorcę, który zakupił pompę insulinową „na własną rękę”.

Co przysługuje świadczeniobiorcy w ramach świadczenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych/ żywienia pozajelitowego w warunkach domowych?

Żywienie dojelitowe/pozajelitowe w warunkach domowych obejmuje:

 1. przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;
 2. zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;
 3. program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:
   1. poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub
   2. domu pacjenta

  – co najmniej raz na kwartał;

  1. dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego w przypadku wskazań) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;
  2. zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym;
  3. udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb, kontrolę RTG położenia zgłębnika – według potrzeb;
  4. transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego.
Czy mogę wybrać sobie model pompy insulinowej, który będzie mi wszczepiony?

Świadczeniobiorca ma prawo wyboru Świadczeniodawcy, u którego będzie korzystał ze świadczenia leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej. Świadczeniodawca dokonuje zakupu pompy i to on decyduje jaki jest jej rodzaj, model .