Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej mają prawo do:

  • bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust.3).

Dokument potwierdzający uprawnienia:

  • Decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Książeczka małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu renty rodzinnej.