Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia gwarantowane w ramach rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:

 1. ambulatoryjnych, które obejmują:
  • lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną,
  • fizjoterapię ambulatoryjną.
 2. domowych, które są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców.
 3. ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują:
  • rehabilitację ogólnoustrojową,
  • rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
  • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
  • rehabilitację osób z dysfunkcją narządu wzroku,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.
 4. stacjonarnych, które obejmują:
  • rehabilitację ogólnoustrojową,
  • rehabilitację neurologiczną,
  • rehabilitację pulmonologiczną,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • leczenie dzieci ze śpiączką.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia pacjentowi nieodpłatnie:

 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjnaDo poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.
 • Fizjoterapia ambulatoryjnaFizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.
 • Fizjoterapia domowaZabieg fizjoterapeutyczny realizowany w domu jest udzielany pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

  Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  • innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
   1. lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
   2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lub
   3. lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennymRehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach osobodnia w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym udzielane są:
  1. porady lekarskie;
  2. świadczenia z neuropsychologii, psychoterapii, terapii zajęciowej;
  3. zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta;
  4. indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia;
  5. zajęcia grupowe, przy czym na 1 fizjoterapeutę może przypadać nie więcej niż 10 pacjentów.

  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych u każdego świadczeniobiorcy, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, ginekologicznego lub
  • lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennymRehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmuje w szczególności:
  1. poradę lekarską;
  2. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
  3. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej (w tym świadczenia z zakresu psychoterapii i neuropsychologii);
  4. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej (w tym świadczenia z zakresu neurologopedii i surdologopedii);
  5. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej);
  6. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia;
  7. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;
  8. świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
  9. świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
  10. zabiegi z zakresu fizykoterapii.

  Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennymRehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno – terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem słuchu.Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy obejmuje w szczególności:
  1. wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
  2. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej;
  3. świadczenia z zakresu treningu słuchowego;
  4. świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta;
  5. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
  6. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.

  Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału lub poradni: otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennymRehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno – terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym narządem wzroku.Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje w szczególności:
  1. poradę wielospecjalistyczną (konsylium);
  2. świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki;
  3. świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;
  4. świadczenia z zakresu tyflopedagogiki;
  5. świadczenia z zakresu psychologii lub psychoterapii;
  6. świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.

  Czas trwania rehabilitacji wzroku wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

  Skierowanie na rehabilitację wzroku jest wystawiane przez:

  • lekarza poradni: okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennymRehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności pacjentom po:
  1. ostrych zespołach wieńcowych;
  2. plastyce naczyń wieńcowych;
  3. zabiegach kardiochirurgicznych;
  4. zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
  5. zaostrzeniach niewydolności serca.

  Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowych w okresie 90 dni kalendarzowych.

  Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału: kardiologii, kardiochirurgu, chorób wewnętrznych;
  • lekarza poradni: kardiologicznej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja pulmonologiczna, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddzile dziennymRehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym to ogół działań rehabilitacyjnych mający na celu poprawę sprawności funkcjonowania układu oddechowego poprzez:
  1. poprawę wentylacji płuc;
  2. zapobieganie następstwom chorób układu oddechowego;
  3. poprawę mechaniki oddychania w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego;
  4. poprawę sprawności ogólnej funkcjonowania ustroju;
  5. wykorzystanie rezerw oddechowych w razie nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego;
  6. nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby.

  Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym, prowadzona w warunkach ośrodka dziennego w naturalnych podziemnych komorach solnych ma na celu wykorzystanie ich specyficznego mikroklimatu.

  Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie i nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.

  Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez:

  • lekarza poradni lub oddziału: rehabilitacji, gruźlicy i chorób płuc, alergologii, laryngologii, pulmonologii, pediatrii.
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnychŚwiadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów po:
  1. urazach;
  2. zabiegach operacyjnych;
  3. zaostrzeniach chorób przewlekłych
   – którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

  Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
 • Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnychŚwiadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wynosi od 6 (12 – w przypadku dzieci) do 16 tygodni.Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej:
  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej – pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
   1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej;
   2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;
  • w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:
   1. przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii;
   2. przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnychDo rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:
  1. przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
  2. ozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
  3. OChP;
  4. przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
  5. astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
  6. rozstrzenie oskrzeli;
  7. mukowiscydozę;
  8. stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  9. stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  10. stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

  Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności pacjenci cierpiący na:

  1. nawracające zapalenia oskrzeli;
  2. stany po zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
  3. stany po przebytym RDS;
  4. astmę oskrzelową;
  5. mukowiscydozę;
  6. wrodzone wady układu oddechowego;
  7. stany po aspiracji ciała obcego;
  8. stany po zabiegach torakochirurgicznych;
  9. zespoły zatokowo-oskrzelowe;
  10. rozstrzenie oskrzeli z towarzyszącym nieżytem;
  11. wszelkie nawracające schorzenia dróg oddechowych towarzyszące innym przewlekłym chorobom, takim jak: epilepsja i inne schorzenia neurologiczne lub zespoły złego wchłaniania;
  12. wrodzone wady serca, wady postawy.

  Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni.

  Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

  • oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;
  • poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.
 • Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnychCzas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi od 2 do 5 tygodni bez przerwy.Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:
  • oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego;
  • poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.
 • Rehabilitacja dzieci ze śpiączkąŚwiadczenia dla dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2), realizowane są zgodnie z programem zdrowotnym określonym w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.

  Świadczenia dla dzieci ze śpiączką obejmują w szczególności:

  1. poradę lekarską;
  2. zabiegi pielęgniarskie;
  3. świadczenia z zakresu psychologii;
  4. świadczenia z zakresu logopedii;
  5. zabiegi z zakresu fizjoterapii.

  Czas leczenia w programie powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przyjęcia do zakładu rehabilitacji leczniczej. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, ustalone w oparciu o kryteria medyczne przyjęte przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.