Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Podstawowa opieka zdrowotna

Informacje dla Świadczeniodawców

Zasady udzielania świadczeń wg Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 5, ust. 27
Podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Art. 55

 1. „Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 odpowiednio dla lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, zgodnie z zakresem, o którym mowa w ust. 1, w szczególności dostęp do:
  1. opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego;
  2. badań diagnostycznych.
 3. Na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane – w związku z zachorowaniem – przez lekarzy, pielęgniarki i położne, poza godzinami pracy określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, oddział wojewódzki Funduszu zawiera odrębną umowę, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości udzielanych świadczeń.
 4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach organizacji opieki, o której mowa w ust. 3, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy.
 5. Osoba udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej poza siedzibą świadczeniodawcy i jednostkami organizacyjnymi świadczeniodawcy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń oraz dobro pacjenta.

Art. 56.

 1. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”.
 2. Deklaracja wyboru zawiera:
  1. dane dotyczące świadczeniobiorcy:
   1. imię i nazwisko,
   2. datę urodzenia,
   3. płeć,
   4. numer PESEL, o ile taki został nadany,
   5. miejsce nauki – w przypadku uczniów i studentów,
   6. adres zamieszkania,
   7. numer telefonu;
  2. określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
  3. numer karty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonych;
  4. kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
  5. dane dotyczące lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
   1. imię i nazwisko,
   2. siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
   3. miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
  6. datę dokonania wyboru;
  7. podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
  8. podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.
 3. Wzór deklaracji wyboru określi Prezes Funduszu.
 4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany:
  1. udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej wypełnienia;
  2. przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie.
 5. Wypełnione deklaracje wyboru Świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).