Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy do szpitala psychiatrycznego wymagane jest skierowanie?

Tak, skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest wymagane. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia. Powyższe wynika z zapisów art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 685).

Czy do psychologa wymagane jest skierowanie?

Tak, do psychologa ( z wyłączenie świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży)  wymagane jest skierowanie. Powyższy fakt regulują zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz.1373 j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 w/w ustawy, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane jedynie do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • w zakresie leczenia uzależnień:
 1. a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
 2. b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
 • psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Powyższe zapisy ustawy wskazują wprost na fakt, iż w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej bez skierowania można skorzystać z całego pakietu świadczeń udzielanych przez lekarza psychiatrę (niezależnie od rodzaju poradni, w której udziela on świadczeń), natomiast do psychologa ( z wyłączeniem ( z wyłączenie świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży) jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy dziecko może być przyjęte w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych ?

Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom poniżej 18 roku życia w Poradni leczenia uzależnień, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia.

Czy Fundusz finansuje świadczenia wykonywane metodą integracji sensorycznej?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje odrębnie świadczeń wykonywanych metodą integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży. Niektórzy świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia deklarują, iż w swojej pracy jako jedną z metod stosują terapię metodą integracji sensorycznej.