Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w centrach zdrowia psychicznego są realizowane w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i polegają na rozpoznaniu, leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymi, osobowości i zachowania oraz uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w warunkach ambulatoryjnych, dziennych i całodobowych.

Świadczenia w warunkach ambulatoryjnych udzielane są w ramach porad, sesji psychoterapii, wizyt domowych realizowanych przez poradnie lub zespoły leczenia środowiskowego/ domowego.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) skierowanie nie jest wymagane do: psychiatry, w zakresie leczenia uzależnień: a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną oraz świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.