Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Szczególne uprawnienia

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego mają [1]:

 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • uprawnieniu żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowi wynosi co najmniej 30 %,
  (uprawniony żołnierz lub pracownik – żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa).
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %.
  (weteranem poszkodowanym może być osoba, która biorąc udział w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku w tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze).

Skorzystanie z lecznictwa uzdrowiskowego poza kolejnością ww. osób odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.

Oddziały Wojewódzkie NFZ, respektując szczególne uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązane są jednak do działania w granicach wyznaczonych przepisami prawa, tj. stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia [2], które w treści § 2 ust. 1 pkt 2b ww. określa, cyt.: „(…) w przypadku osób dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy”.

Mają na uwadze powyższe, osoby legitymujące się ww. uprawnieniami, korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego: w przypadku pierwszorazowego korzystania z leczenia uzdrowiskowego – niezwłocznie po potwierdzeniu celowości skierowania i dostępności miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a w przypadku kolejnego leczenia uzdrowiskowego, niezwłocznie po 18 miesięcznym okresie następującym po ostatnim odbytym leczeniu uzdrowiskowym, z poszanowaniem wobec nich zasady udzielania świadczeń poza kolejnością.  

Powyższe podyktowane jest odpowiednio długo utrzymującym się efektem leczenia bodźcowego po zakończonym procesie leczniczym. Wyznaczony 18 – miesięczny okres oczekiwania jest normą uwarunkowaną kryteriami zdrowotnymi i medycznymi, mającymi na uwadze reakcję organizmu na leczenie bodźcowe.

NFZ umożliwia także osobom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w okresie krótszym niż 18 miesięczny okres, wówczas, gdy świadczeniobiorca kierowany jest na leczenie ramach szpitala uzdrowiskowego lub leczenia ambulatoryjnego.

Osobami uprawnionymi są również osoby pracujące w zakładach produkujących wyroby zawierające azbest.

Z leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, w zakładach wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy [3], które produkują wyroby zawierające azbest. Przysługuje im:

 • korzystanie raz w roku z leczenia uzdrowiskowego,
 • zwolnienie z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Dokumentem potwierdzający uprawnienia:

 • Książeczka badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych.

Podstawa Prawna:

[1] art. 47c ust. 1, w związku z art. 47 ust. 1b i art. 43 ust. 1 – ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.).

[2] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.07.2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 835, ze zm.)

[3] art. 7 i art. 7a ustawy z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20, ze zm.).