Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy do szpitala wymagane jest skierowanie, czy lekarz z gabinetu prywatnego może wystawić skierowanie do szpitala?
Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza lub felczera. Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do szpitala wystawiane jest wtedy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych. Szpital zapewnia rejestrację na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania. Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać ze sobą dowód potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport itp.) celem umożliwienia identyfikacji pacjenta i potwierdzenia przez szpital uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji. a także wszelkie istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym.
Czy pacjent, który ukończył 18 rok życia może być leczony w szpitalu/oddziale dla dzieci ?
Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom powyżej 18 roku życia w szpitalu/oddziale dla dzieci, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia i nie wpłynie to na ograniczenie dostępności do świadczeń dla pacjentów niepełnoletnich. Celem rozliczenia takiej hospitalizacji świadczeniodawca występuje z wnioskiem o indywidualne rozliczenie do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.
Czy lekarz może wystawić jednoczasowo skierowanie na operacje zaćmy obu oczu?
Tak, jeżeli jest takie wskazanie medyczne. Ale termin operacji nie może być jednoczasowy. Pacjent na podstawie takiego skierowania powinien być zapisany na operację leczenia zaćmy obu oczu ale na dwa różne terminy operacji. O kolejności decyduje lekarz kierując się względami medycznymi.
Czy szpital może pobierać opłaty za poród rodzinny albo za opiekę nad bliskim?
W świetle przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską. Koszty ponoszone przez szpital z tytułu sprawowania przez osobę bliską opieki pielęgnacyjnej nie mogą obciążać szpitala. Dopuszcza się zatem możliwość pobierania przez szpital opłat związanych bezpośrednio z obecnością w szpitalu osoby sprawującej opiekę pielęgnacyjną nad chorym. Szpital może pobrać także opłatę z tytułu kosztów związanych z udziałem osoby bliskiej przy porodzie, np. za dostarczone tej osobie obuwie, fartuch ochronny czy posiłek. Opłata powinna wynikać z rzeczywistych kosztów, a jej wysokość nie może być ustalana w sposób dowolny i stanowić bariery w korzystaniu z praw pacjenta. Informacja o podstawie naliczania i wysokości opłaty oraz o sposobie ich pobierania powinna być jawna, zrozumiała i dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Wniesienie na rzecz szpitala opłaty nazywanej „cegiełką”, nie może być warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Pobieranie wpłat na rzecz szpitala może się odbywać wyłącznie na zasadach dobrowolności. Podstawa prawna: Art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012, poz. 159).