Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Leczenie szpitalne

Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu na terenie kraju, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma zatem potrzeby zmiany oddziału wojewódzkiego NFZ a co za tym idzie również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, żeby uzyskać prawo do leczenia w wybranym szpitalu.

Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także przyjmujący w gabinecie prywatnym, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie i skierowanie pacjenta na leczenie szpitalne.

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania.

Świadczeniodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić świadczeniobiorcy (pacjentowi) posiadającemu skierowanie do szpitala, udzielenie świadczenia. Każda odmowa powinna być potwierdzona przez lekarza w dokumentacji. Potwierdzenie powinno zawierać datę, pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem i telefonem świadczeniodawcy, imię i nazwisko oraz pieczątkę i podpis osoby odmawiającej przyjęcia oraz przyczynę odmowy.

Termin hospitalizacji określa świadczeniodawca, uwzględniając stan zdrowia pacjenta. Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczenia, ustalając kolejność przyjęć. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowi pacjenta wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć w chwili ustalenia terminu przyjęcia na leczenie, świadczeniodawca w każdy możliwy sposób informuje pacjenta o nowym terminie udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania świadczeniobiorca (pacjent) może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. W przypadku rezygnacji z oczekiwania na udzielenie świadczenia należy koniecznie powiadomić o tym szpital, w którym pacjent zapisał się w kolejce.

W trakcie pobytu w szpitalu, w ramach ubezpieczenia, pacjentowi przysługują bezpłatne zabiegi umieszczone w katalogu świadczeń szpitalnych, leki, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny niezbędny do wykonania świadczenia medycznego. Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (…)zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia”.

Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia jest zobowiązany przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stanu nagłego – dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później niż w terminie 30 dni od dania rozpoczęcia udzielenia świadczenia – jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. W razie nie przedstawienia dokumentu w w/w określonych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.