Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Rejestracja formularzy E106, E109, E121 oraz dokumentów S1

Osoby ubezpieczone w innym państwie członkowskim, a zamieszkujące w Polsce powinny zwrócić się do swojej instytucji ubezpieczeniowej o wydanie dokumentu potwierdzającego ten fakt. Uzyskany dokument należy zarejestrować we właściwym na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ. Po rejestracji osoby uprawnione otrzymają poświadczenie do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych w Polsce i będą traktowane tak, jakby były ubezpieczone w NFZ.

Poświadczenia wydawane są w ślad za formularzami:

  • E106  – potwierdzenie uzyska główna osoba ubezpieczona oraz członkowie jej rodziny
  • E109 – potwierdzenie wydawane jest członkom rodziny osoby ubezpieczonej w innym państwie
  • E121 – potwierdzenie otrzyma osoba wskazana w formularzu – emeryt/rencista lub wskazany członek rodziny
  • S1 – powyższy dokument zastępuje wyżej wymienione formularze

Aby zarejestrować formularz należy wypełnić oświadczenie i złożyć je wraz z dokumentem wydanym przez instytucję ubezpieczeniową w innym państwie w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do pobrania:

oświadczenie do rejestracji formularza S1

UWAGA

Osoby, którym wydano poświadczenie korzystając ze świadczeń zdrowotnych winny zawsze okazywać dokument wydany przez NFZ, który uprawnia do pełnego zakresu świadczeń, a nie kartę EKUZ, która poświadcza prawo do świadczeń niezbędnie koniecznych.