Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając za granicę do innego państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu proszę rozważyć możliwość wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Poświęcenie kilku minut umożliwi uzyskanie dokumentu, który potwierdzi nasze prawo do skorzystania z pomocy medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest osobistym dokumentem, wystawionym na podstawie wniosku. EKUZ potwierdza uprawnienia posiadacza do uzyskania w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących osoby ubezpieczone w państwie pobytu. Mimo posłużenia się kartą, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje. Podstawowe informacje o zasadach opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach znajdziecie Państwo tutaj.

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest honorowana w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.


Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy wypełnić wniosek i złożyć go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie w ciągu kilku minut otrzymuje się kartę.

Kartę można także otrzymać bez wizyty w oddziale. W tym przypadku wypełniony wniosek (koniecznie z podanym adresem, na jaki ma być przesłana karta), należy przesłać pocztą, faksem, e-mailem (ekuz@nfz.gov.pl) lub poprzez ePUAP. UWAGA! wnioski, na których nie będzie podanego adresu do wysyłki, nie zostaną zrealizowane.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający kontynuację nauki – osoby pełnoletnie zgłoszone przez rodziców jako członkowie rodziny;
  • dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS – osoby oddelegowane do pracy w innym państwie;
  • dokument U2 wydany przez Urząd Pracy – osoby bezrobotne wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy;
  • aktualny dowód ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury), a w przypadku członka rodziny, aktualny dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCNA) – wyłącznie w sytuacji, gdy NFZ nie może potwierdzić prawa do świadczeń wnioskodawcy

W przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z pomocy medycznej, a osoba przebywająca za granicą nie wzięła karty EKUZ, karta utraciła ważność bądź została zagubiona, osoba zainteresowana może wnioskować do właściwego oddziału NFZ o przesłanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Z wnioskiem może również wystąpić współmałżonek lub osoba upoważniona. Certyfikat wydawany jest na przewidywany okres udzielanych świadczeń.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią

Wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego