Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając za granicę do innego państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu proszę rozważyć możliwość wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Poświęcenie kilku minut umożliwi uzyskanie dokumentu, który potwierdzi nasze prawo do skorzystania z pomocy medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest osobistym dokumentem, wystawionym na podstawie wniosku. EKUZ potwierdza uprawnienia posiadacza do uzyskania w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z powodów medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.

Z EKUZ można korzystać we wszystkich przypadkach pobytu czasowego, podczas którego ubezpieczony potrzebuje świadczeń rzeczowych, niezależnie od celu pobytu, który może mieć związek z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Karta stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie członkowskim pobytu do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących osoby ubezpieczone w państwie pobytu. Mimo posłużenia się kartą, pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje. Podstawowe informacje o zasadach opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach znajdziecie Państwo tutaj.

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie można używać w przypadku, gdy celem pobytu czasowego jest poddanie się leczeniu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest honorowana w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.


Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy wypełnić wniosek i złożyć go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie w ciągu kilku minut otrzymuje się kartę.

Kartę można także otrzymać bez wizyty w oddziale. W tym przypadku wypełniony wniosek (koniecznie z podanym adresem, na jaki ma być przesłana karta), należy przesłać pocztą, faksem, przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub poprzez ePUAP. UWAGA! wnioski, na których nie będzie podanego adresu do wysyłki, nie zostaną zrealizowane.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający kontynuację nauki – osoby pełnoletnie zgłoszone przez rodziców jako członkowie rodziny;
  • dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS – osoby oddelegowane do pracy w innym państwie;
  • dokument U2 wydany przez Urząd Pracy – osoby bezrobotne wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy;
  • aktualny dowód ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury), a w przypadku członka rodziny, aktualny dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCNA) – wyłącznie w sytuacji, gdy NFZ nie może potwierdzić prawa do świadczeń wnioskodawcy

W przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z pomocy medycznej, a osoba przebywająca za granicą nie wzięła karty EKUZ, karta utraciła ważność bądź została zagubiona, osoba zainteresowana może wnioskować do właściwego oddziału NFZ o przesłanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Z wnioskiem może również wystąpić współmałżonek lub osoba upoważniona. Certyfikat wydawany jest na przewidywany okres udzielanych świadczeń.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE EFTA

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią

Wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego