Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy do poradni okulistycznych i dermatologicznych wymagane jest skierowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.) skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznej i poradni dermatologicznej wymagane jest od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 17 przywołanej wyżej ustawy „Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

W świetle powyższego osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej, świadczenia udzielane są bez skierowania. Ponadto pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może kierować na badania: kolonoskopię i gastroskopię?

Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopię i gastroskopię skierowanie może wystawić lekarz z poradni specjalistycznej oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Badania te należy wykonać w wybranej przez siebie pracowni posiadającej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń w przedmiotowym zakresie.

Jak długo ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej?

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli kontynuowana jest terapia w kolejnym roku kalendarzowym, nie trzeba dostarczać nowego skierowania.

Jestem pod stałą opieką lekarza specjalisty. Czy ma on prawo odsyłać mnie do lekarza rodzinnego w celu wykonania badań potrzebnych mu do dalszego leczenia?

Nie. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań diagnostycznych/kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa koszty ich wykonania poradnia specjalistyczna (m.in. badania laboratoryjne, USG, RTG), wskazując przy tym miejsce ich wykonania. W przypadku tak zwanych badań kosztochłonnych, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroskopia, lekarz wystawia skierowanie na te badania, a pacjent może wykonać badania w wybranej przez siebie pracowni posiadającej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń w przedmiotowym zakresie.

Czy dziecko może być przyjęte w poradni chirurgii ogólnej dla dorosłych ?

Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom poniżej 18 roku życia w Poradni Chirurgii Ogólnej, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia.