Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie, o którym mowa wyżej, nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

Do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku napływają interwencje od świadczeniobiorców dotyczące konieczności okazywania przy ubieganiu się o uzyskanie porady w poradni specjalistycznej nowego skierowania w sytuacji, kiedy przyczyna objęcia świadczeniobiorcy opieką specjalistyczną jest nadal aktualna.

W związku z powyższym informujemy, iż skierowanie wystawione do poradni specjalistycznej w odległym nawet terminie zachowuje swoją ważność, jeśli przyczyna skierowania jest nadal aktualna a prowadzone leczenie nie zostało zakończone. W takim przypadku nie ma potrzeby jego uaktualnienia w związku z nowym rokiem kalendarzowym.

Nowe skierowanie wymagane jest natomiast wówczas, gdy pacjent zgłasza się do poradni specjalistycznej po zakończonym, wcześniej prowadzonym, leczeniu potwierdzonym w zapisach dokumentacji medycznej oraz w odpowiedzi udzielonej lekarzowi kierującemu. Nowe skierowanie wymagane jest również w sytuacji, gdy przyczyna zgłoszenia się pacjenta jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu.