Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zmiana na stanowisku kierownika apteki

Zmiana na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego wymaga aneksowania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę podpisanej z Podlaskim OW NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny.

W celu wprowadzenia ww. zmian należy:

  1. wygenerować i przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem SZOI „Wniosek o zmianę kierownika” oraz
  2. dostarczyć do POW NFZ następujące dokumenty (do pobrania poniżej):
  • wniosek o aneks w związku ze zmianą kierownika
  • załączniki do wniosku

Zmiany należy dokonać przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków przez nowego kierownika.

Jednocześnie przypominamy:

„Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w postaci elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.”

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz. U z 2021 r. poz 337)

Do pobrania: