Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zmiana na stanowisku kierownika apteki

Zmiana na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego wymaga aneksowania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę podpisanej z Podlaskim OW NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny.

W celu wprowadzenia ww. zmian należy:

1. Wygenerować i przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem SZOI „Wniosek o zmianę kierownika” oraz

2. Dostarczyć do POW NFZ następujące dokumenty (do pobrania poniżej):

a) wniosek o aneks w związku ze zmianą kierownika

b) załączniki do wniosku:

  • oświadczenie
  • kierownik apteki – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lub kierownik punktu aptecznego – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo kopie dyplomu technika farmaceutycznego
  • kopia wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dotyczącego zgłoszenia zmiany kierownika apteki wraz z dokumentami potwierdzającymi jego przekazanie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

Zmiany należy dokonać przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków przez nowego kierownika.

Jednocześnie przypominamy:

„Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w postaci elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.”

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 337)

Zarządzenie Nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę

Do pobrania: