Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

09.02.2017

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017, poz. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”,

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
adres: 15-042, ul. Pałacowa 3

informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej  w roku 2017

Termin składania wniosków: 15 marca 2017 r.
Termin rozpatrywania wniosków: 15 maja 2017 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 29 maja 2017 r.

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

1. Wniosek zawiera:

a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

b) określenie oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;

c) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

d) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

e) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

f) harmonogram realizacji programu;

g) planowane koszty realizacji programu;

h) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

i) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację program

2. Do wniosku dołącza się:

a) pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;

b) pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

 

Zaproszenie do składania wniosków o dofin. programów polityki zdrowotnej