Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja dotycząca składania wniosków o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania przez lekarzy POZ.

19.11.2018

 

Kto składa wnioski?

  • Wniosek o dofinansowanie mogą składać świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

 

  1. Biorąc pod uwagę, że wniosek wymaga wskazania NPWZ lekarza uprawnionego
    do wystawiania zaświadczeń lekarskich – wnioskodawca musi realizować umowę w zakresie lekarza poz.
  2. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nie jest objęta dofinansowaniem informatyzacji
    ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na co może zostać złożony wniosek o dofinansowanie?

1) zakup urządzeń informatycznych;

2) zakup oprogramowania;

3) koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w całym 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Termin i forma złożenia wniosku

Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami (wzór wniosku i załączników określa Zarządzenie Prezesa NFZ http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1152018def,6842.html ) składa w formie pisemnej uprawniony świadczeniodawca w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu.

Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Oddziału!

Wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy: Oddziału w Białymstoku ul. Pałacowa 3 oraz w delegaturach POW NFZ :

w Łomży al. Piłsudskiego 11a, w Suwałkach ul. Ogińskiego 5c oraz w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 26

Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, jego pozytywne rozpatrzenie przez oddział Funduszu  i zatwierdzenie przez dyrektora oddziału Funduszu.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.

Warunki uzyskania dofinansowania

Kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  1. a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł lub 3 500 zł oraz podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;

Dofinansowanie może zostać przyznane na maksymalnie 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – na maksymalnie 4 miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Sposób i termin przekazywania środków przez Oddział Funduszu.

Środki finansowe są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

Wypłata środków realizowana jest do dnia 31 grudnia 2018 r. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

 

Pliki do pobrania :

2018_115_def

 

 

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej