Dla Pacjenta

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zasady wystawiania zleceń

Podstawą do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne jest prawidłowo wystawione zlecenie przez osobę uprawnioną zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podstawą do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest prawidłowo wystawione zlecenie przez osobę uprawnioną na podstawie, którego zostaje wydany przez oddział wojewódzki Funduszu dokument (karta), który przez okres do 12 miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione w okresie ważności karty nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione w ramach lecznictwa zamkniętego jedynie w dniu wypisu ze szpitala.

Zasady potwierdzania zleceń

Zlecenie należy przed realizacją potwierdzić w Oddziale Wojewódzkim Funduszu lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Potwierdzenia dokonuje Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.

Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych). Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy.

Dokumentacja niezbędna przy potwierdzaniu zleceń

Świadczeniobiorca w momencie potwierdzania zlecenia powinien posiadać:

  • zlecenie na zaopatrzenie
  • w przypadku inwalidy wojennego i wojskowego, osoby represjonowanej, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych – aktualny dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe.

Zasady realizacji zleceń

Potwierdzone i zarejestrowane przez Oddział Funduszu zlecenie może zostać zrealizowane u wybranego przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ w wymaganym zakresie na terenie całej Polski.

Punkty potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wniosków na wykonanie naprawy przedmiotów ortopedycznych i wydawania kart comiesięcznego zaopatrzenia:

Siedziba Oddziału w Białymstoku:

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

tel. 85 745 95 00
fax. 85 745 95 39

e-mail: sekretariat@nfz-bialystok.pl

Delegatura w Łomży

Al. Piłsudskiego 11a
18-400 Łomża

tel./fax. 86 216 88 40
tel./fax. 86 216 88 45

e-mail: lomza@nfz-bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach

ul. Ogińskiego 5c
16-400 Suwałki

tel. 87 562 02 50
tel./fax. 87 562 02 51

e-mail: suwalki@nfz-bialystok.pl

Delegatura w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 26

17-300 Siemiatycze

tel./fax. 85 655 20 71
tel./fax. 85 655 40 01

e-mail: siemiatycze@nfz-bialystok.pl