Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę złożyć deklaracje lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy?

Pacjent dokonując wyboru świadczeniodawcy we wszystkich trzech zakresach świadczeń tzn. lekarza, pielęgniarki i położnej nie ma obowiązku złożenia deklaracji wyboru u tego samego świadczeniodawcy. Wyboru dokonuje się z pośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)

Czy mam prawo do zmiany lekarza?

Pacjent ma prawo do dokonania bezpłatnej zmiany lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 3 razy w ciągu roku kalendarzowego. Każda następna zmiana podlega opłacie w wysokości 80 złotych. Pacjent nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę, położną lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)

Czy mogę korzystać z dowolnego punktu nocnej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej?

W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja pacjentów. Pacjent ma prawo korzystać z pomocy tam, gdzie ma najbliżej.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. ze zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Lekarz specjalista, u którego się leczę w miejscu zamieszania, dał mi skierowanie do gabinetu zabiegowego na zastrzyki. W czasie wakacji przebywałam u rodziny, w innej miejscowości. Tam nie uwzględniono skierowania na zastrzyki, powiedziano, że mam wracać do domu, bo zastrzyki może mi zrobić tylko moja pielęgniarka rodzinna, do której złożyłam deklarację. Czy to prawda?

Jeśli podanie leku w drodze iniekcji zostało zlecone przez lekarza specjalistę podczas udzielania porady w trybie planowym, wówczas leczenie także odbywa się w trybie planowym, co oznacza, że iniekcje są wykonywane przez pielęgniarkę, do której pacjent złożył deklarację.

Jeśli lekarz specjalista ubezpieczenia zdrowotnego udzielił pacjentowi poza jego miejscem zamieszkania porady w trybie nagłym, to iniekcje na zlecenie tego lekarza także są uważane za świadczenia w trybie nagłym – w takiej sytuacji może je wykonać każda pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w swoim gabinecie zabiegowym.

O tym, czy świadczenie jest udzielane w trybie nagłym decydują okoliczności udzielenia tego świadczenia, a także sam lekarz, który w zleceniu wykonania iniekcji powinien określić tryb udzielenia tego świadczenia.

Co do zasady:
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie w ramach POZ w trybie planowym odbywa się u tego lekarza/ pielęgniarki/ położnej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru.

Zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 Listopada 2015 r. ( ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Mój lekarz rodzinny odszedł z przychodni. Chcę nadal leczyć się w tej samej przychodni. Czy muszę składać nową deklarację wyboru lekarza rodzinnego?

W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) w danej przychodni, pacjent nadal może korzystać ze świadczeń udzielanych przez innych lekarzy przyjmujących w tej samej przychodni składając deklarację wyboru lekarza.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)