Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Czy do szpitala psychiatrycznego wymagane jest skierowanie?

Tak, skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest wymagane. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia. Powyższe wynika wprost z zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2012.854) wydanego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 j.t. ze zm.).

Czy do psychologa wymagane jest skierowanie?

Tak, do psychologa wymagane jest skierowanie. Powyższy fakt regulują zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 w/w ustawy, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane jedynie do świadczeń:

  1. ginekologa i położnika;
  2. dentysty;
  3. wenerologa;
  4. onkologa;
  5. psychiatry;
  6. dla osób chorych na gruźlicę;
  7. dla osób zakażonych wirusem HIV;
  8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  9. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
  10. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Powyższe zapisy ustawy wskazują wprost na fakt, iż w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej bez skierowania można skorzystać z całego pakietu świadczeń udzielanych przez lekarza psychiatrę (niezależnie od rodzaju poradni, w której udziela on świadczeń), natomiast do psychologa jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy dziecko może być przyjęte w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych ?
Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom poniżej 18 roku życia w Poradni leczenia uzależnień, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia.
Czy Fundusz finansuje świadczenia wykonywane metodą integracji sensorycznej?
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje odrębnie świadczeń wykonywanych metodą integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży. Niektórzy świadczeniodawcy realizujący świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia deklarują, iż w swojej pracy jako jedną z metod stosują terapię metodą integracji sensorycznej.
Jestem pełnoletnia, choruję na schizofrenię. Czy leczenie psychiatryczne może być prowadzone bez zgody chorego? Czy może o tym zdecydować moja mama?

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 t. j. ze zm.) wprowadziła jako zasadę przyjęcia do szpitala oraz leczenia pacjenta chorego psychicznie za jego zgodę wyrażoną na piśmie. W ściśle określonych przypadkach przyjęcie do szpitala oraz zastosowanie procesu leczniczego może być prowadzone bez zgody pacjenta. Zgodnie z art. 23 ust.1 tejże ustawy osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo zdrowiu lub zdrowiu innych osób. Decyzję podejmuje lekarz po zbadaniu pacjenta i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Następnie, przyjęcie do szpitala wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu 48 godzin od daty przyjęcia. Natomiast kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy właściwy ze względu na siedzibę szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala.

Decyzję o umieszczeniu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym w razie braku jego zgody oraz zgody przedstawicieli ustawowych podejmuje więc sąd opiekuńczy (pacjent nie jest małoletni, ani ubezwłasnowolniony całkowicie).