Dla Pacjenta

Szczególe uprawnienia

Komunikat dla świadczeniobiorców: szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) wskazuje na krąg osób upoważnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Także w zakresie leczenia uzdrowiskowego uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in. osobom, które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, a także inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

 

Oddziały Wojewódzkie NFZ, respektując szczególne uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązane są jednak do działania w granicach wyznaczonych przepisami prawa, tym samym stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 r., Nr 142, poz. 835). Z treści § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że cyt.: „(…) w przypadku osób dorosłych – zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy”.

Mają na uwadze powyższe, osoby legitymujące się uprawnieniami wynikającymi z art. 47 c ww. ustawy, korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z uprawnieniami: w przypadku pierwszorazowego korzystania z leczenia uzdrowiskowego – niezwłocznie po potwierdzeniu celowości skierowania i dostępności miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a w przypadku kolejnego leczenia uzdrowiskowego, niezwłocznie po 18 miesięcznym okresie następującym po ostatnim odbytym leczeniu uzdrowiskowym, z poszanowaniem wobec nich zasady udzielania świadczeń poza kolejnością  wynikającą z art. 47c ust. 1 ww. ustawy.  Powyższe podyktowane jest odpowiednio długo utrzymującym się efektem leczenia bodźcowego po zakończonym procesie leczniczym. Wyznaczony 18 – miesięczny okres oczekiwania jest normą uwarunkowaną kryteriami zdrowotnymi i medycznymi, mającymi na uwadze reakcję organizmu na leczenie bodźcowe.

NFZ umożliwia także osobom korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w okresie krótszym niż 18 miesięczny okres, wówczas, gdy świadczeniobiorca kierowany jest na leczenie ramach szpitala uzdrowiskowego lub leczenia ambulatoryjnego.