Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 76/2015/DSOZ

22.11.2015

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 17 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3, w zw. z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z poźn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, zmienionym zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku nr 3 do zarządzenia, w I. Części A w ust. 6 Świadczenia zdrowotne w poszczególnych etapach realizacji programu w zakresie Etap pogłębionej diagnostyki – schemat postępowania po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tj. dokumentu, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, w celu realizacji „diagnostyki pogłębionej z zakresu nowotworów macicy;”;

  1. w załączniku nr 4 do zarządzenia w I. Części A w ust. 7 Świadczenia zdrowotne w poszczególnych etapach realizacji programu w zakresie Etap pogłębionej diagnostyki – schemat postępowania po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, tj. dokumentu, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, w celu realizacji „diagnostyki pogłębionej z zakresu nowotworów piersi;”.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia  w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2015 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk