Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Prawo do świadczeń dzieci, kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu

Prawo do świadczeń dzieci, kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu

W związku z docierającymi do Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Zdrowia informacjami dotyczącymi trudności z uzyskaniem świadczeń przez dzieci oraz kobiety w okresie ciąży, porodu, połogu nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym lub obciążania ich kosztami leczenia Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina:

Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zasady i tryb finansowania tychże świadczeń określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.). I tak, art. 2 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy stanowi, iż do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1)   osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
2)   inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4)   inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
   zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

Odmowa udzielenia świadczenia dzieciom, których rodzice lub opiekunowie nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego lub obciążania ich kosztami leczenia jest postępowaniem nieprawidłowym, zagrożonym sankcjami określonymi mi. in. w § 29 oraz § 30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1400 ze zm.). Zgodnie z § 5 powyższego rozporządzenia świadczeniodawcy zobowiązani są do przestrzegania m.in. praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, a więc również prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci oraz kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu nie zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Równocześnie POW NFZ zwraca uwagę na ciążący na świadczeniodawcy obowiązek zamieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek administracyjnych informacji dotyczących m.in. praw pacjenta, a więc również informacji dotyczących prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnych przyznanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 przywołanej na wstępie ustawy.