Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Potwierdzanie prawa do świadczeń po 01.01.2013 r.

Potwierdzanie prawa do świadczeń po 01.01.2013 r.

Nowelizacja Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) z dniem 01.01.2013 roku umożliwiła uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń przez świadczeniobiorców poprzez wprowadzenie tzw. systemu e-wuś, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Jest to system elektronicznego potwierdzania uprawnień pacjentów przez świadczeniodawcę na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica).

W każdym przypadku osoba uprawniona zobowiązana jest do podania numeru PESEL oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) albo prawa jazdy. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, a są objęte obowiązkiem szkolnym, okazują aktualną legitymację szkolną.

W przypadku gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), wówczas osoba może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny lub prawny).

W stanach nagłych oraz w przypadku gdy świadczeniobiorca ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie złożyć oświadczenia, dopuszczona jest możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu (14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej a jeżeli świadczenie jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej).

Osoby, które mają prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów o koordynacji, nie podlegają sprawdzeniu w systemie e-wuś, natomiast istnieje konieczność okazania dokumentu wydanego przez instytucję innego państwa (UE/EFTA). Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które zamieszkują na terytorium Polski, dla których Fundusz wydał poświadczenie, czyli tzw. rezydenci UE (w przypadku gdy system e-wuś nie potwierdzi prawa do świadczeń, pacjent może posłużyć się wydanym poświadczeniem).

Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń.