Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie zasad dodawania podwykonawców do umów

29.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zawartymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaprzestanie lub nawiązanie współpracy z podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany. Powyższy obowiązek zostaje wypełniony poprzez złożenie w Oddziale Wojewódzkim Funduszu potwierdzonych zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających zawarcie stosownych umów, oraz kolejnych aneksów. Samo wprowadzenie danych dotyczących umów zawartych (lub przedłużonych) z podwykonawcami na portalu SZOI, pomimo, iż jest konieczne z uwagi na elektronicznej wersji umowy, jest niewystarczające ze względu na brak możliwości weryfikacji treści dokumentów.

Informujemy również, iż aneksowanie umów wieloletnich odbywa się w trybie automatycznego tworzenia szablonów umów. Warunkiem koniecznym i niezbędnym do przeprowadzenia procesu automatycznego tworzenia szablonów umów jest zaktualizowanie przez świadczeniodawcę w portalu SZOI potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy, w tym m.in. przedłużenia okresów obowiązywania umów z podwykonawcami.

UWAGA!

Niezbędnym warunkiem dopełnienia wszystkich formalności związanych z rejestracją umowy o podwykonawstwo na SZOI (lub jej aneksowaniem) jest dodanie tej umowy na portalu SZOI zarówno przez świadczeniodawcę, jak i podwykonawcę. Niedopełnienie tego wymogu przez podwykonawców skutkuje brakiem możliwości wygenerowania kompletnego aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Instrukcję wprowadzania umów o podwykonawstwo na portalu SZOI można znaleźć na stronie Podlaskiego OW NFZ – ścieżka: Dla Świadczeniodawcy/Kontraktowanie/Instrukcje.

REASUMUJĄC:

Aby dodać podwykonawcę do umowy świadczeniodawca powinien:

  1. Dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją umowy (lub aneksu) na portalu SZOI, w szczególności dołożyć wszelkich starań by umowa o podwykonawstwo została dodana na portalu również przez podwykonawcę.
  2. Najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany, w Oddziale Wojewódzkim NFZ złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zawarcie stosownych umów, oraz kolejnych aneksów.