Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat w sprawie obowiązku wystawiania skierowań na świadczenia zlecone w karcie informacyjnej

01.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

  • Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie zapisów § 12 ust. 10 pkt 1 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400) Świadczeniodawca zobowiązany jest do wydania świadczeniobiorcy w przypadku zakończenia leczenia szpitalnego oraz w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do jego stanu zdrowia, niezależnie od karty informacyjnej skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjnej, w szczególności w przypadku skierowania na zabiegi położnej w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologicznoginekologicznej.

    Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie przestrzegania przez świadczeniodawców ww. obowiązku – dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może – zgodnie z przepisami wskazanego wyżej rozporządzenia – nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.