Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.

06.11.2019

ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

  • / Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)

/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

  1. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA   ZASADNICZEGO   PIELĘGNIAREK   I   POŁOŻNYCH   –   §   4a

rozporządzenia

o kwotą co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

  1. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

III.       POCHODNE

wymienione expressis verbis – § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy , które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

Dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i

położne na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października

2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.)

TAK NIE
•   wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy
cywilno-prawne, umowy kontraktowe)

•   dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za
pracę w niedzielę i święta niebędące dla
pracownika dniami pracy

•   dodatki stażowe nieprzekraczajace 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
danego pracownika

•   składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy (również na Fundusz Emerytur
Pomostowych)

•   dodatki stażowe przekraczające 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
danego pracownika

•   wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów
medycznych pielęgniarek i położnych

•   dodatki funkcyjne

•   premie i nagrody

•   nadgodziny

•   ekwiwalent za urlopy

•   odprawy emerytalne i rentowe

•   nagrody jubileuszowe

•   odprawy z przyczyn ekonomicznych

•   inne

  1. Kary umowne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarto postanowienie o zwrocie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej POW NFZ