Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat dotyczący skierowań na badania diagnostyczne, w tym RM i TK

14.06.2017

W związku z sygnałami napływającymi od Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców, w tym Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o zasadach kierowania pacjentów na badania diagnostyczne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016.1146; zwanych dalej Ogólnymi warunkami umów) świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnych. Według § 12 ust. 1 Ogólnych warunków umów lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  1. kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
  2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Ponadto, stosownie do §12 ust. 6 i 7 Ogólnych warunków umów w przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt. 1,2,4,5 i 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

W związku z powyższym informowanie świadczeniobiorców zakwalifikowanych do planowanego leczenia operacyjnego o konieczności wykonania np. badania EKG (o ile jest koniecznym dla leczenia szpitalnego badaniem diagnostycznym) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie stanowi działania zgodnego z powołanymi regulacjami prawnymi.

            Odnosząc się do badań rezonansu magnetycznego (RM) oraz tomografii komputerowej (TK) Podlaski OW NFZ wyjaśnia, iż  standardy postępowania dotyczące realizacji procedur z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, w tym z użyciem środków kontrastowych zostały opublikowane w Wykazie wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii  – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78).

Zgodnie z zapisami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych procedur radiologicznych i zaleceniami ESUR (European Society of Urogenital Radiology) dotyczącymi stosowania środków kontrastujących, o parametrach podania i stężeniu środka kontrastującego decyduje w każdym przypadku lekarz radiolog wykonujący procedurę, na podstawie posiadanej wiedzy medycznej o skutkach ubocznych stosowania dożylnych środków kontrastowych, z uwzględnieniem informacji o problemie diagnostycznym oraz aktualnym stanie zdrowia pacjenta.

Zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami oraz aktualną wiedzą medyczną, lekarz kierujący na badania diagnostyczne (w tym również RM czy TK) jest zobowiązany do zachowania należytej staranności i stosowania dobrej praktyki lekarskiej. W związku z powyższym, w sytuacji kiedy na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta lekarz specjalista kieruje na ww. badania osobę z grupy ryzyka, powinien wykonać niezbędne badania, w tym m.in. oznaczenie poziomu kreatyniny.

Przypomnieć także należy, iż na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2069) osoba kierująca na badanie diagnostyczne lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta wraz ze skierowaniem w szczególności: rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego, informacje lub dane w tym również wyniki badań, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia.

            Podlaski OW NFZ zwraca uwagę, iż w przypadku nie przestrzegania przez świadczeniodawców ww. obowiązków dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może zgodnie z przepisami powołanych wyżej Ogólnych warunków umów, nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej