Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

07.02.2017

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia gruźlicy, z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT
w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku) od 2 lutego 2017 r.