Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Osoba nieubezpieczona

Osoba nieubezpieczona

Na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo, oprócz osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – obowiązkowym lub dobrowolnym – inne, niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. Dokumentem potwierdzającym prawo tych osób do świadczeń zdrowotnych jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (tj. pacjenta). Decyzja może zostać wydana na wniosek świadczeniobiorcy, z inicjatywy organu gminy lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Decyzja zachowuje ważność przez okres 90 dni od daty wydania lub od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile w tym okresie świadczeniobiorca nie zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku konieczności przedłużenia okresu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezbędne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji.

Ponadto do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:

a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 Prawo do świadczeń ze środków publicznych przysługuje również osobom osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski
Osobom nieubezpieczonym przysługują również bezpłatne, świadczenia zdrowotne wynikające z następujących ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia psychicznego, o cudzoziemcach, o zwalczaniu chorób zakaźnych, o państwowym ratownictwie medycznym, o Karcie Polaka oraz kodeksu karnego wykonawczego.

Koszt powyższych świadczeń finansowany jest z budżetu państwa.