Leczenie uzdrowiskowe


Jedziemy do sanatorium


Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że każdy Świadczeniobiorca, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane oraz wpisane na listę oczekujących może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w okresie wcześniejszym niż wynikającym z kolejki - w ramach tzw. „zwrotów”. Oznacza to, że o terminie i miejscowości leczenia uzdrowiskowego Ubezpieczony może zostać poinformowany w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia leczenia ( na 13-3 dni przed wyjazdem).

Podkreślamy jednakże, iż w przypadku dorosłych zalecane jest korzystanie z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy. W związku z tym, w przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzyskanie potwierdzenia skierowania możliwe jest dopiero po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego, zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

Informację na temat miejsc ze „zwrotów” można uzyskać w okienku nr 8 oraz telefonicznie pod numerami: 85 745 95 23 lub 85 745 95 24.


Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, iż uległ skróceniu okres oczekiwania na potwierdzenie skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych złożonych w III kwartale 2013 r., który wynosi aktualnie około 17-18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych:
 • dla skierowań złożonych w miesiącu sierpniu- wrześniu 2013 roku (które na dzień 25 listopada 2014 roku mają status "skierowanie oczekujące na wyznaczenie miejsca i terminu leczenia"), zostaną wyznaczone terminy leczenia w turnusach przypadających na miesiące styczeń - luty 2015 roku. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego przypomina, iż skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, a czas oczekiwania zależy od ilości miejsc w uzdrowiskach którymi dysponuje Podlaski OW NFZ oraz ilości rezygnacji Świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego przypomina, iż skierowania na leczenie uzdrowiskowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, a czas oczekiwania zależy od ilości miejsc w uzdrowiskach którymi dysponuje Podlaski OW NFZ oraz ilości rezygnacji Świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.

Archiwum
Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w II kwartale 2013 Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w I kwartale 2013 Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w III kwartale 2012 Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w I kwartale 2012 Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w IV kwartale 2011 roku Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w II kwartale 2011 roku Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w III kwartale 2010 roku Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w II kwartale 2010 roku. Przejdz

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu czas oczekiwania na potwierdzenie skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych w I półroczu 2010 roku. Przejdz


Na leczenie uzdrowiskowe kieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawia - na odpowiednim formularzu - skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz może wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta. Jednakże takie wskazanie nie jest wiążące dla lekarza-specjalisty NFZ! Jeżeli korzystaliśmy już z leczenia uzdrowiskowego i źle tolerowaliśmy pobyt w danej miejscowości, zgłośmy to lekarzowi podczas wystawiania skierowania. Wówczas informacje dotyczące dotychczasowego leczenia uzdrowiskowego powinny być określone w skierowaniu.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko
 2. pieczęć lekarza wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz pieczęć imienną lekarza wystawiającego skierowanie
 3. informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 4. jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 5. informację o schorzeniach współistniejących

Okres ważności skierowania wynosi 18 miesięcy od daty jego wystawienia.

Następnie lekarz prześle skierowanie do Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może je dostarczyć również sam pacjent (pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie). W Funduszu skierowanie musi zostać potwierdzone. Jeśli skierowanie zawiera braki formalne zostanie zwrócone lekarzowi, który je wystawił. Zostanie o tym powiadomiony również pacjent. Pracownicy NFZ powinni wydać decyzję o tym, czy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest zasadne w terminie 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia skierowania może być przedłużony o kolejne 14 dni.

Zasadność skierowania na leczenie uzdrowiskowe ocenia lekarz-specjalista Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie danych medycznych zawartych w skierowaniu oraz dołączonej dokumentacji medycznej. Jeżeli specjalista Funduszu uzna za konieczne: uzupełnienie brakujących danych, dostarczenie niezbędnej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie dodatkowych badań, zaktualizowanie skierowania - wówczas odsyła skierowanie (wraz z odpowiednim pismem) do lekarza, który je wystawił. Lekarz - po uzupełnieniu brakujących danych - powinien odesłać skierowanie z powrotem do Funduszu. Będzie ono rozpatrywane według kolejności, zgodnie z datą jego pierwotnego wpływu do oddziału Funduszu. Lekarz specjalista Funduszu może zmienić kwalifikację skierowania z leczenia sanatoryjnego na leczenie szpitalne lub z leczenia szpitalnego na leczenie sanatoryjne. Oddział Funduszu może odrzucić skierowanie, jeśli nie uzna zasadności i celowości leczenia lub dany pacjent będzie miał przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. W takich wypadkach skierowanie jest zwracane lekarzowi, który je wystawił wraz z podaniem przyczyny. O tym fakcie NFZ powiadamia również pacjenta, podając przyczyny. Od tej decyzji nie można się odwoływać.

Jeśli lekarz-specjalista z Narodowego Funduszu Zdrowia zaakceptuje skierowanie na leczenie sanatoryjne, pacjent otrzyma skierowanie, na którym będzie określony termin, miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego oraz konkretny zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu. Każda taka rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Fundusz uznaje rezygnację i zwrot skierowania za zasadny tylko w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest:

 • wypadek losowy
 • choroba.

Oba przypadki muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji oddział Funduszu zwraca skierowanie do lekarza. Pacjent może złożyć nowe skierowanie w dowolnym czasie.

W przypadku rezygnacji z przyznanego leczenia i zwróceniu skierowania po terminie rozpoczęcia turnusu lub nie zwróceniu skierowania w ogóle bez poinformowania o tym Funduszu, jest to traktowane jako rezygnacja nieuzasadniona.

Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry)
 • żółtaczka
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne)
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka.

Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Przeglądarka umożliwia pacjentowi dostęp do informacji o złożonym w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

Informacje udostępnione pacjentowi obejmują:
 • datę wystawienia skierowania przez lekarza,
 • datę wpływu skierowania do Oddziału NFZ,
 • ocenę skierowania przez konsultanta NFZ, lekarza balneologa (rodzaj i profil leczenia),
 • bieżący status skierowania,
 • numer w kolejce,
 • w momencie dokonania przez POW NFZ przydziału leczenia uzdrowiskowego - miejsce i termin leczenia.

Z przeglądarki pacjent może skorzystać, po zarejestrowaniu jego skierowania w Podlaskim Oddziale NFZ i nadaniu mu numeru (pismo kwalifikacyjne z numerem skierowania pacjent otrzymuje w ciągu 30 dni od daty wpływu skierowania do POW NFZ).

webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!