Leki i recepty


 1. ODPŁATNOŚĆ ZA LEKI

  Na polskim rynku farmaceutycznym produkty lecznicze są nabywane w aptece:
  1. bez recepty za pełną opłatą w tzw. sprzedaży odręcznej.
  2. na podstawie recepty lekarskiej.

  Leki dostępne na receptę można podzielić na:
  • leki za pełną opłatą
  • leki refundowane – czyli leki ze zniżką,
  Listę leków refundowanych oraz odpłatności za poszczególne leki określają rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z tymi przepisami leki zostały podzielone na 4 grupy w zależności od opłaty pacjenta:
  • leki bezpłatne
  • leki za opłatą ryczałtową – za opakowanie leku pacjent płaci cenę „zryczałtowaną”
  • leki za opłatą 30 % - pacjent płaci 30 % ceny leku
  • leki za opłatą 50 % - pacjent płaci 50 % ceny leku

  Ile płacimy za leki refundowane?
  W praktyce często się zdarza, że opłata pacjenta jest wyższa niż wskazuje na to zniżka. Dzieje się tak dlatego, że na niektóre leki ustalono pewne bariery cenowe – tzw. limity. Oznacza to, że zniżka będzie naliczana tylko do wysokości ustalonego limitu. Jeśli cena leku przekroczy tę barierę, pacjent jest zobowiązany dopłacić nadwyżkę „z własnej kieszeni”. Dopłata pacjenta dotyczy również leków zaliczanych do grupy leków bezpłatnych o ile ich ceny przekraczają ustalone limity.

  Zobaczmy to na poniższym przykładzie.
  Załóżmy, że lek X kosztuje 6 zł, natomiast jego odpowiednik (zawierający tę samą substancję czynną)- lek Y kosztuje 15 zł oraz, że leki te znajdują się na liście leków ryczałtowych (opłata ryczałtowa – 3,20 zł), a także ustalono na nie limit w wysokości 6 zł.

  Przy tych założeniach, za lek X pacjent zapłaci tylko 3,20 zł.
  W przypadku leku Y jego cena przekroczyła ustaloną wartość limitu o 9 zł(15 zł – 6 zł = 9 zł). Tak więc na opłatę pacjenta składają się:
  - opłata ryczałtowa 3,20 zł (identyczna jak w przypadku leku X) plus
  - kwota 9 zł powyżej ustalonego limitu ceny.
  W sumie za lek Y pacjent zapłaci 12,20 zł (3,20 + 9,00 = 12,20)

  Skąd biorą się limity ?
  Wiele leków produkowanych w Polsce posiada swoje zagraniczne odpowiedniki różniące się ceną, zwykle droższe. Wartość limitu jest ustalana na podstawie najtańszego odpowiednika - zwykle polskiego leku. Dzięki limitom zniżka na leki polskie i zagraniczne, droższe i tańsze jest identyczna.
  Ważne !
  Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 04. 210. 2135 ze zm.) pacjentowi przysługuje prawo zamiany droższego leku na jego tańszy odpowiednik. Apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości (o ile istnieje taki odpowiednik leku) nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Apteka ma obowiązek posiadać ten lek. Nie dotyczy to sytuacji kiedy lekarz dokonał adnotacji „NZ”, tj. „nie zamieniać”.  Uprawnienia do bezpłatnych leków przysługujących "Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi" i "Zasłużonym Dawcom Przeszczepu". Zgodnie z zapisami art. 43 Ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.(Dz. U. nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorcy (czyli osobie mającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach opisanych w ustawie) posiadającemu tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu (czyli, w przypadku gdy cena leku jest wyższa od określonego limitu, pacjent musi dopłacić różnicę), zaopatrzenie w leki:
  • z wykazu leków podstawowych i uzupełniających - czyli leków wydawanych w aptece na podstawie recepty lekarskiej, za które osoby bez dodatkowych uprawnień płacą ryczałt (3,20 zł), opłatę 30% lub 50 %;
  • z wykazu leków stosowanych w związku z oddawaniem krwi, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (lista poniżej).
  Warunkiem skorzystania z uprawnień jest:
  • przedstawienie w aptece recepty na leki wystawionej przez lekarza (lub felczera) posiadającego uprawnienia do wystawiania recept refundowanych (tj. lekarza zatrudnionego w placówce posiadającej umowę na wykonywanie świadczeń zawartą z NFZ lub lekarza który zawarł indywidualną umowę na wystawianie recept refundowanych z NFZ);
  • przedstawienie lekarzowi wystawiającemu receptę oraz osobie realizującej receptę w aptece legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".
  Lista leków.pdf
  Wykaz aptek.pdf
webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!