Lista ogłoszonych postępowań konkursowych na rok 2014


 • Powrót

  Komunikat w sprawie opublikowania zarządzenia Nr 98/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  Szczegóły

  (dotyczy: nowi wnioskodawcy oraz świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy wygasające z dniem 31.12.2012r.)

  Podlaski OW NFZ zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej
  • świadczenia transportu sanitarnego w poz

  na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

  Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy w rodzaju poz jest spełnianie warunków zawartych w:

  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz. 1139,z późn. zm.),
  • Zarządzeniu nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna ( z póżń.zm.)

  Jednocześnie Podlaski OW NFZ informuje, iż:

  I.
  Świadczeniodawcy posiadający umowy wygasające z dniem 31 grudnia 2012r., u których nie nastąpiła jakakolwiek zmiana danych w potencjale wykonawczym umowy w stosunku do danych posiadanych przez Podlaski OW NFZ tj. danych identyfikacyjnych (np. nazwa podmiotu, nazwa przedsiębiorstwa itp.), danych dotyczących struktury świadczeniodawcy (jednostek i komórek organizacyjnych), danych osób udzielających świadczeń (personelu), harmonogramów ich pracy, sprzętu i aparatury medycznej oraz dane podwykonawców itp.) mają obowiązek:

  1. W pierwszej kolejności świadczeniodawcy zobowiązani są do zaktualizowania w Portalu Świadczeniodawcy SZOI potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy (min. przedłużenie okresu zatrudnienia wykazanego personelu na rok 2013, przedłużenia okresów obowiązywania umów z podwykonawcami, modyfikacja daty końca obowiązywania harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń, komórek organizacyjnych, sprzętu – w czasie wykraczającym poza datę 31.12.2012 r.),
  2. Otrzymania zwrotnej informacji o pozytywnym zweryfikowaniu zgłaszanych elektronicznie zmian do umowy w (status: POZYTYWNY),
  3. Złożenia wymienionych poniżej dokumentów:
   1. Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ zmieniony Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia 86/2012/DSOZ – "Wniosek" wyłącznie w formie papierowej. Wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej, oznakowanej kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 11 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ zmieniony Załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 86/2012/DSOZ – "Oznaczenie wniosku" - odręcznie na kopercie należy wpisać nr postępowania z ogłoszenia oraz numer/numery aktualnie realizowanych umów bez kodu kreskowego.

  Dokumenty, które powinny być załączone do wniosku:

  1. w przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – kopii umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
  2. kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskującego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnioskującego za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania; wnioskujący może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta od dnia obowiązywania umowy;
  3. załącznik nr 10 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ – "Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz wniosku i wniosek".

  Oprócz powyższego w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie:
  pielęgniarki szkolnej należy dodatkowo złożyć:

  Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ – "Informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej,- wraz z kopiami porozumień z dyrektorami szkół potwierdzonymi za zgodność z oryginałem;

  Oprócz powyższego w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie:
  transportu sanitarnego:

  Kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów wykazanych w potencjale Świadczeniodawcy,

  1. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ – "Oświadczenie o objęciu opieką",
  2. W przypadku podmiotów o których mowa w art. 161c ust. 1 ustawy, nie będących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny, zawierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;

  Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.

  II.
  Świadczeniodawcy posiadający umowy wygasające z dniem 31 grudnia 2012r., u których nastąpiły jakiekolwiek zmiany danych w potencjale wykonawczym umowy w stosunku do danych posiadanych przez Podlaski OW NFZ oraz nowi wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w rodzaju poz od 1 stycznia 2013r. przygotowują KOMPLETNY WNIOSEK o zawarcie umowy zgodnie z ww. zarządzeniami – rozdział 9 "Zawieranie umów w poz".

  Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów jest dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce : Kontraktowanie 2013->wyszukiwarka postępowań konkursowych ->lista postępowań ->ogłoszone .

  WNIOSEK o zawarcie umowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Konkursu Ofert (BOKO) Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

  DO POBRANIA:

  1. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2011/DSOZ
  2. Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ
  3. Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ
  4. Załączniku nr 11 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ zmieniony Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 86/2012/DSOZ
  5. Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ zmieniony Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia 86/2012/DSOZ

  Źródło:
  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
  Dział Kontraktowania Świadczeń

  Opublikowano: 23.12.2015

  Powrót
webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!