Lista ogłoszonych postępowań konkursowych na rok 2014


 • Powrót

  Komunikat w sprawie konieczności spełniania przez świadczeniodawców dodatkowych warunków związanych z realizacją niektórych świadczeń.

  Szczegóły

  W związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi w w/w zakresach na realizację świadczeń w II połowie 2012r. POW NFZ informuje o sposobie przygotowania ofert.

  1. Personel medyczny.
   W ofertach powinien być wykazany wyłącznie personel medyczny uprawniony do realizacji świadczeń, który został określony w załącznikach:
   1. nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 roku (chemioterapia),
   2. nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 roku (programy zdrowotne (lekowe)),
   3. nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 roku (terapeutyczne programy zdrowotne).
   Wobec powyższego nie należy w ofertach wykazywać personelu nieuprawnionego do realizacji świadczeń tj. lekarzy innych specjalności, nie posiadających stopnia wymaganej specjalizacji, pielęgniarek nie przeszkolonych w zakresie podawania cytostatyków.
  2. Wymagania formalno-prawne.
   1. z uwagi na ograniczenia czasowe ewentualne wezwania do uzupełniania braków w ofertach będą sporządzane z wyznaczonym minimalnym możliwym terminem (2 dni robocze od daty wezwania oferenta) z jednoczesnym brakiem możliwości jego przedłużenia,
   2. do składanej oferty należy złożyć w formie załączników wszystkie wymagane dokumenty, w tym wynikające z warunków dodatkowo ocenianych (w sytuacji gdy oferent udziela odpowiedzi ankietowych zapewniających ofercie dodatkowe punkty rankingowe),
  przykład:

  warunek wymagany w chemioterapii (hospitalizacja, tryb jednodniowy, tryb ambulatoryjny): "pielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków" – należy dołączyć dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje.

  1. w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawcy do oferty należy dołączyć kopię zawartej umowy (bez postanowień finansowych) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z oddziałem Funduszu. Zatem dołączając do oferty umowy z podwykonawcami należy dołączyć tylko te, które odnoszą się do zakresu będącego przedmiotem postępowania, a nie wszystkie umowy, które zostały zawarte przez oferenta.
  2. Ponadto POW NFZ przypomina, iż:
   1. każda strona oferty (tj. formularz ofertowy wraz z załącznikami i dołączonymi dokumentami) w formie pisemnej powinna być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z załączonym wzorem podpisów oraz opatrzona kolejnym numerem.

  Źródło:
  Wydział Gospodarki Lekami

  Opublikowano: 04.02.2016

  Powrót
webmaster@nfz-bialystok.pl ©Narodowy Fundusz Zdrowia 2013

Poprawny CSS! Poprawny CSS!