Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zasady korzystania z systemu numerowania recept lekarskich

System Numerowania Recept Lekarskich – SNRL jest to system umożliwiający:

 • rezerwację numerów recept papierowych z dostępnej puli recept,
 • wydruk recept
 • zarządzanie wydrukowanymi receptami, np. blokowania recept w przypadku ich utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży, itp.)
 • uzyskanie dostępu do systemu e-WUŚ

SNRL został tak dostosowany, aby wszystkie funkcje systemu były łatwe do zlokalizowania, a obsługa nie sprawiała trudności operatorom.

Dostęp do SNRL mogą otrzymać osoby uprawnione:

 • lekarze, felczerzy i lekarze dentyści w zakresie ordynacji pacjentom oraz pro familia/pro auctore
 • pielęgniarki i położne z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie samodzielnej ordynacji oraz pro familia/pro auctore
 • farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu w zakresie pro familia/pro auctore

Jak zarejestrować się w systemie numerowania recept lekarskich?

 1. Osoba uprawniona, która nie posiada dostępu do SNRL:
 • wypełnia i przekazuje elektronicznie do OW NFZ „wniosek o dostęp do Portalu”
 • Wniosek i dokumenty z pkt 3 można podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przekazanie tylko w formie elektronicznej).
 • jeżeli podpisanie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełnionego wniosku jest niemożliwe należy go wydrukować, podpisać własnoręcznie i złożyć w OW NFZ wraz z kopią dokumentów z pkt 3.
 1. Osoba uprawniona, która posiada dostęp do SNRL i aktywny PIN i hasło, ale nie złożyła „wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept”
 • loguje się do SNRL oraz generuje i przekazuje elektronicznie „wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”
 • wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać własnoręcznie i złożyć w OW NFZ wraz z kopią dokumentów z pkt 3.
 1. Do wniosku z punktu 1 i punktu 2 dołączyć należy:
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane w określonym zakresie specjalizacje
 • w przypadku pielęgniarek lub położnych dodatkowo:

– kopia dokumentów potwierdzający ukończenie studiów wyższych zawodowych lub

– kopia zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept.

Wniosek składa się do OW Funduszu właściwego ze względu na:

 • adres miejsca udzielania świadczeń albo
 • adres miejsca przechowywania wezwań – w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania albo
 • adres miejsca zamieszkania – w przypadku wystawiania wyłącznie recept pro auctore/pro familia

Po pozytywnej ocenie wniosku nadany zostaje dostęp do SNRL i/lub uprawnienia do pobierania nr recept.

Upoważniony pracownik oddziału wojewódzkiego Funduszu generuje i przekazuje osobie uprawionej login i hasło do SNRL w formie mailowej (mailem na adres elektroniczny podany we wniosku) lub listownej.

Dostępu udzielają:

 • Podlaski OW NFZ ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok oraz Delegatury.