Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Zmiana numeru rachunku bankowego

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksowania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę podpisanej z Podlaskim OW NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny.

W celu wprowadzenia ww. zmiany należy:

  1. wygenerować i przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem SZOI „Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego” oraz
  2. dostarczyć jego wydrukowaną wersję do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (podpisany przez osoby reprezentujące strony w umowie)

Wniosek jest sprawdzany merytorycznie i na jego podstawie sporządzane jest aneks do umowy.

Podpisanie aneksu przez osoby reprezentujące podmiot następuje w Oddziale Wojewódzkim, po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika Funduszu tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny osób podpisujących.

Dopuszcza się podpisanie aneksu poza siedzibą POW NFZ pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania apteki osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata.

Na podstawie:

Zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. ze zm.

Do pobrania: