Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Wygaszenie umowy na realizację recept

W sytuacji kiedy apteka/punkt apteczny kończy swoją działalność, podmiot prowadzący, który jest stroną umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Oddział NFZ.

Podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego

 

W tym celu należy:

  • złożyć do POW NFZ wniosek o wygaszenie umowy za pośrednictwem SZOI
  • dostarczyć do POW NFZ wniosek o wygaszenie umowy w wersji papierowej (do pobrania poniżej)
  • dołączyć kopię decyzji wydanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y reprezentujące podmiot prowadzący.

Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego:

  • uchylenia,
  • stwierdzenia nieważności,
  • stwierdzenia wygaśnięcia lub
  • cofnięcia

zezwolenia na prowadzenie apteki.

Podmiot zostanie pisemnie poinformowany o dacie zakończeniu lub rozwiązaniu umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Jednocześnie przypominamy:

Podmiot prowadzący aptekę, którego umowa na realizację recept wygasła lub została rozwiązana, jest obowiązany:

  • do powiadamiania w formie pisemnej przez okres 5 lat od dnia zakończenia prowadzenia działalności o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydawania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie

Do pobrania: