Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Umowa na realizację recept

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej
i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept (z póź. zm.).

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 364, z póź. zm.) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Procedura przygotowania i składania wniosków o zawarcie umowy na realizację recept

Celem złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, apteka/punkt apteczny:

 • Zapoznaje się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 364, z póź. zm.), oraz z zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept (z póź. zm.).
 • Apteki/ punkty apteczne, które nie posiadają dostępu do Portalu SZOI występują z wnioskiem o rejestrację na Portalu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla nowych podmiotów dostępnego na stronie logowania do Portalu SZOI.

Zrzut ekranu - ekran logowania do systemu SZOI z zaznaczoną opcją "Formularz rejestracyjny dla aptek"

 • Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i podpisać. Podpisany formularz, należy przekazać osobiście (pokój 103) lub listownie na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 15-042 Białystok ul. Pałacowa 3. Po dostarczeniu formularza rejestracyjnego podmiot rejestrujący się w Portalu SZOI zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym POW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu SZOI. Przekazane dane dostępowe umożliwiają zalogowanie się do Portalu SZOI Podlaskiego OW NFZ.
 • Po zalogowaniu do Portalu SZIO rejestruje wymagane przez Fundusz dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących apteki i dane identyfikacyjne aptek oraz ewidencję personelu. Uzupełnienie tych danych jest warunkiem koniecznym do przygotowania i wysłania do Funduszu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept refundowanych.
 • Przygotowuje wniosek w formie elektronicznej i pisemnej na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ.
 • Przekazuje wniosek w formie elektronicznej do oddziału Funduszu z wykorzystaniem Portalu NFZ;
 • Drukuje wniosek a następnie opatruje go podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskującego, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów oraz numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki;
 • Umieszcza wydruk wniosku, zgodny z jego formą elektroniczną, wraz z załącznikami w kopercie. Opis koperty powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
  • napis: „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”,
  • nazwę i adres wnioskującego,
  • kod i adres apteki,
  • nazwę i siedzibę oddziału Funduszu;

 • Składa wniosek w formie papierowej do oddziału Funduszu;
 • Usuwa braki formalne wniosku w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych wniosku

Przygotowanie wniosku o zawarcie umowy na realizację recept

Wydrukowany wniosek o zawarcie umowy na realizację recept wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 15-042 Białystok ul. Pałacowa 3 Wydział Gospodarki Lekami II piętro, pokój nr 202, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby POW NFZ.

Wykaz dokumentów składanych do Oddziału NFZ:

 • wniosek w postaci elektronicznej wypełniony w Portalu NFZ, który zawiera:
  • dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,
  • dane identyfikacyjne apteki,
  • aktualną ewidencję personelu;
 • wniosek w formie pisemnej (wydruk), zgodny z jego postacią elektroniczną, podpisany lub parafowany, zgodnie z wzorami podpisów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku
 • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku
 • wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku,
 • wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizacje recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wniosku wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, czyli:
  • kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;
  • kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego;
  • kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Dokumenty z punktów 2-9 należy kolejno ponumerować.

Powyższe dokumenty składane przez wnioskującego do oddziału Funduszu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego (zezwolenie na prowadzenie apteki, prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dyplom technika farmaceutycznego)

Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

W przypadku złożenia przez wnioskującego oryginalnych dokumentów oddział Funduszu zwraca je na wniosek wnioskującego, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.