Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Umowa na realizację recept

Zawarcie umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

 • Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny
 • Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego
 • Składa się je oddzielnie dla każdej prowadzonej przez wnioskującego apteki/punktu aptecznego
 • Wniosek składa się w postaci:
 • elektronicznej za pośrednictwem Portalu SZOI Podlaskiego OW NFZ i
 • papierowej na adres Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

 

1. Wniosek w postaci elektronicznej – Portal SZOI Podlaskiego OW NFZ

 • apteki/punkty apteczne, które nie posiadają konta w Portalu SZOI NFZ składają formularz rejestracyjny w formie elektronicznej oraz papierowej

 • wydrukowaną i podpisaną wersję formularza rejestracyjnego należy przekazać do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
 • wydany zostaje login i hasło do Portalu SZOI Podlaskiego OW NFZ

Po zalogowaniu do Portalu SZOI podmiot:

 • uzupełnia i przekazuje Wniosek o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

wniosek zawiera:

 1. dane identyfikacyjne podmiot prowadzący aptekę
 2. dane identyfikacyjne apteki
 3. aktualną ewidencję personelu
 • drukuje papierową wersje wniosku

2. Wniosek w postaci papierowej – siedziba Podlaskiego OW NFZ

 •  może zostać złożony osobiście lub przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Podlaski Oddział Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3

 • załączniki do wniosku:

a) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku – załącznik nr 1

b) wniosek w sprawie rachunku bankowego – załącznik nr 2

c) wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept – załącznik nr 3

d) wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept – załącznik nr 4

e) oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika – załącznik nr 5 wraz z kopiami dokumentów uprawniających do pełnienia tej funkcji:

 • kierownik apteki – kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty
 • kierownik punktu aptecznego – kopia dokumentu potwierdzającego posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopię dyplomu technika farmaceutycznego

f) kopię zezwolenia na prowadzenie apteki

g) w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego w zakresie obejmującym złożenie wniosku, udzielone przez wnioskującego

 • dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
 • wniosek można:

– poprawić lub uzupełnić – oznaczenie „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU”

– wycofać – oznaczenie „OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU WNIOSKU”

 • złożony wniosek jest weryfikowany pod względem poprawności i kompletności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia
 • w przypadku wniosku niepoprawnie sporządzonego lub niekompletnego, Fundusz wzywa pisemnie do korekty lub usunięcia braków formalnych
 • dokumenty złożone w wyniku wezwania powinny zawierać oznaczenie: „KOREKTA WNIOSKU” lub „USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU”
 • wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony jeśli:
 1. forma papierowa jest zgodna z formą elektroniczną
 2. jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane dane
 3. jest kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione załączniki
 • poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą podpisania umowy na realizację recept.

3. Podpisanie umowy na realizację recept

 •  zawierana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
 •  przygotowywana i sporządzana zgodnie ze wzorem określonym w ogólnych warunkach umów
 • podpisywana przez:
 1. podmiot prowadzący aptekę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania
 2. kierownika apteki
 3. Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną

Prosimy o zapoznanie się z :

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizacje recept (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 337)
 • Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę ze zm.

Kontakt z Wydziałem Gospodarki Lekami: 85 745-95-06, 85 745-95-66, 85-745-95-22