Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Pomoc doraźna i transport sanitarny

 1. Zakres świadczenia udzielane przez zespół wyjazdowy typu N

Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – do końca pierwszego roku życia dziecka, w tym wykonuje dla tej grupy świadczeniobiorców transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w następujących stanach chorobowych:

 1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 4. inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).

Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w ww. wieku, w szczególności w przypadkach:

  1. konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym – transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko;
 • konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym – transport dziecka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko.

 

2. Zakres świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.

Świadczenie transportu medycznegojest udzielane świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego w następujących stanach chorobowych:

 1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 4. inne (np. drgawki).

Świadczenie transportu medycznego obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń przez zespół transportu medycznego (ZTM) w przypadku konieczności:

 1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczenia.