Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Pacjenci UE

Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA mają prawo do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych w podmiotach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres świadczeń, które może uzyskać osoba uprawniona na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zależy od dokumentu, którym posługuje się pacjent.

Dokumenty uprawniające do świadczeń w ramach przepisów o koordynacji to:

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
  • Poświadczenie wydane przez NFZ
  • Formularze E112, E123 oraz dokumenty S2, S3 i DA1

Wzory wyżej wymienionych dokumentów

Zakres świadczeń przysługujących osobie legitymującej się dokumentem uprawniającym:

  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Osoby dysponujące powyższym dokumentem uprawnione są do do świadczeń, które stają się niezbędne ze względów medycznych i są udzielane podczas pobytu czasowego w Polsce z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Pod uwagę brany jest w szczególności charakter świadczeń oraz czas trwania pobytu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowania pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Zakres świadczeń każdorazowo ustala lekarz, który powinien potraktować uprawnionego w  podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadkach koniecznych osobie uprawnionej należy wystawić odpowiednie skierowanie, receptę lub zlecenie. Należy przy tym wziąć pod uwagę planowany przez pacjenta okres pobytu w Polsce. Po wyjeździe z Polski osoba posługująca się EKUZ/Certyfikatem nie ma możliwości, aby kontynuować rozpoczęte w Polsce leczenie. Jeżeli osoba uprawniona przyjechała do Polski w celu leczenia, na zaplanowaną lub umówioną wcześniej wizytę, świadczenie nie może być rozliczone na podstawie EKUZ. Dokumentem niezbędnym jest formularz E112 , E123 lub dokument S2 , DA1. Powyższe dokumenty stanowią zgodę instytucji właściwej na planowe leczenie posiadacza dokumentu.

2. Poświadczenie wydane przez NFZ

Osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich, a zamieszkujące w Polsce, winny zwrócić się do swoich instytucji ubezpieczeniowych o wydanie odpowiedniego formularza, który to potwierdzi. Uzyskany formularz należy zarejestrować w Oddział Wojewódzki NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. NFZ na podstawie złożonego formularza wydaje odpowiednie poświadczenie, które uprawnia pacjenta do:

  • pełnego zakresu świadczeń (poświadczenia na podstawie formularzy E106, E109, E120, E121 lub dokument S1)
  • zakresu wskazanego w poświadczeniu (poświadczenia wydane w ślad za formularzem E123 lub dokumentem DA1)

W przypadku świadczeń w rodzaju POZ osoby legitymujące się poświadczeniem do pełnego zakresu świadczeń winny wypełnić deklarację i być rozliczane na podstawie stawki kapitacyjnej.

3. Formularze E112, E123, dokumenty S2, S3, DA1

Powyższe formularze nie wymagają rejestracji w NFZ. Nie należy ich również tłumaczyć. Uprawniają one posiadacza do uzyskania wyłącznie świadczeń wskazanych w formularzu.

Schemat postępowania z pacjentem uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji prezentuje diagram.

Zasady rozliczeń pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ znajdziecie Państwo tutaj.