Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Przypomnienie zasad kierowania pacjentów do leczenia uzdrowiskowego

SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, mając na uwadze dane zawarte w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową składanych do Oddziału, przypomina poniżej zasady kierowania pacjentów do tej formy leczenia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.) leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegółowe zasady, jakimi powinien kierować się lekarz wystawiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05 stycznia 2012r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2012r. poz.14). Wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe stanowi wyłącznie autonomiczną decyzję lekarza prowadzącego postępowanie lecznicze, przy podjęciu której lekarz:

1. Ocenia elementy określone w §4 powołanego ww. rozporządzenia, tj:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych,
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk,
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim.

Podlaski OW NFZ podkreśla, iż zapisy rozporządzenia wskazują na konieczność uwzględnienia (ocenienia) przy wystawieniu skierowania na leczenie uzdrowiskowe wszystkich wyżej wymienionych elementów.

2. Stwierdza brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określonych w § 5 ww. rozporządzenia (tzw. przeciwwskazania bezwzględne), tj:

 • stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłaby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
  a) 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, nowotworów nerki,
  b) 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych
  – od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

III. Uwzględnia szczegółowe wskazania i przeciwwskazana do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia oraz odpowiednio warunki określone w ust. 6 dotyczące pacjentów po przeszczepieniu narządów (biorca narządów), przeszczepieniu szpiku kostnego oraz pacjentów poddawanych dializoterapii.