Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne

Informacje dla Świadczeniodawców

Zasady udzielania świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia określają „Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej„, stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (Dz.U.2016. 1146 ze zm.).

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne określa Zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 roku,

Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2017 poz. 193. ze.zm)

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przyjęcia Świadczeniobiorcy w terminie z nim uzgodnionym. Jeżeli z przyczyny niezależnej od Świadczeniodawcy nie może on przyjąć Świadczeniobiorcy w uzgodnionym czasie, zobowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu i poinformowania o nim pacjenta. Świadczeniobiorcy zgłaszający się z bólem przyjmowani są w dniu zgłoszenia.

Każdy ma prawo do swobodnego wyboru lekarza stomatologa, spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez deklaracji wyłączności leczenia w jednym gabinecie.

Pacjent ma prawo zgłosić się do lekarza dentysty i lekarza specjalisty stomatologa bez skierowania.

Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, innych badań lub procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

W związku z możliwością realizowania od 1 stycznia 2010 roku profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia, Podlaski OW NFZ informuje:

  1. Przedmiotowe świadczenia, wyszczególnione w poz. 103-115 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 472018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r.,mogą być udzielane zarówno w zakresie ogólnostomatologicznym jak i ogólnostomatologicznym dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż., raz w roku kalendarzowym dla jednego pacjenta w danej grupie wiekowej.
  2. Ww. świadczenia powinny obejmować czynności i zabiegi wskazane w załącznikach nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017 poz.193 ze zm.)według wieku wraz z odpowiednim wpisem do dokumentacji medycznej.
  3. Procedury realizowane w ramach profilaktycznych świadczeń stomatologicznych nie podlegają odrębnemu rozliczeniu.

Źródło:  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Data publikacji: 2019-02-08