Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Najczęściej zadawane pytania

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej/Opieka paliatywna i hospicyjna

17.02.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące interpretacji kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, określonych dla przedmiotu postępowania – pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

  1. W jaki sposób należy interpretować zapis: 1.1 Dostępność do świadczeń – „zapewnienie udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców  oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objętych opieką przez co najmniej 90 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”?

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2017 r. należy przyjąć, że ww. kryterium jest spełnione, jeżeli wszyscy świadczeniobiorcy z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objęci opieką przez co najmniej 90 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, otrzymywali świadczenia przez 7 dni w tygodniu. Sformułowanie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie” w przypadku przedmiotowego postępowania konkursowego należy interpretować w ten sposób, iż brany jest pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

2. W jaki sposób należy interpretować zapis: 1.2 Dostępność do świadczeń – „zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”?

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2017 r. należy przyjąć, że ww. kryterium jest spełnione, jeżeli dotyczy wszystkich świadczeniobiorców objętych świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresach pomiędzy wszystkimi hospitalizacjami oraz po ich zakończeniu, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Czy ponowne objęcie pacjenta opieką po okresie hospitalizacji powinno wiązać się z ponownym skierowaniem do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 lutego2017 r. należy przyjąć, że skierowanie, na podstawie którego były udzielane świadczenia przed hospitalizacją, jest ważne.

4. Czy pielęgniarka opieki długoterminowej domowej może odstąpić od sprawowania opieki nad pacjentem, który posiada np. 25 punktów skali Barthel i ze względu na stan zdrowia nigdy nie przekroczy 40 pkt, zaś czynności pielęgniarki ograniczają się jedynie do wykonywania czynności higienicznych, które mogłyby wykonać osoby sprawujące opiekę faktyczną lub wykonujące zawód opiekuna medycznego w ramach pomocy społecznej?

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1658) świadczenia gwarantowane w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej udzielane są świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej. Warunki objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową określone zostały w § 9 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia, tj. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe, nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

5. W jaki sposób należy interpretować zapis: 1.3 Dostępność do świadczeń – „udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10 %”, oraz zapis: 1.4 Dostępność do świadczeń – „udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20 %”?

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2017 r. w ww. kryteriach należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania karcie oceny uzyskały odpowiednio 0 punktów w skali Barthel lub 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę.

6. Jaki jest sposób weryfikacji przez komisję konkursową ww. kryteriów?

Zgodnie z §17 ust. 1- 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowych oraz jej zadań (Dz.U. poz. 1980 ze zm.), komisja konkursowa w toku postępowania może żądać od oferenta złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, m.in. przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta. Komisja konkursowa nie może żądać od oferenta przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania, jeżeli potwierdzenie tych danych i informacji jest możliwe na podstawie:

1) posiadanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia ewidencji, rejestrów lub innych zbiorów;

2) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których Narodowy Fundusz Zdrowia ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.1114 ze zm.)

7. W jaki sposób należy interpretować zapis: 1.1 Ciągłość – „ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji”?

Na podstawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 stycznia 2017 r. ww. kryterium jest spełnione, jeżeli oferent zawarł co najmniej jedną umowę o współpracę ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie i może przedłożyć na wezwanie komisji konkursowej kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące interpretacji kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – część wspólna

  1. W jaki sposób należy interpretować zapis: 4.2 Ciągłość – „ w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat”?

Zasady dotyczące obliczania i upływu terminów reguluje art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), który stanowi, iż termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.