Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

03.03.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. Zm.) w przypadku braku dostępu do
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia, osoba uprawniona wystawia receptę w postaci papierowej.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca świadczeniodawcom oraz osobom
uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, zabezpieczenie możliwości wystawiania recept w postaci papierowej poprzez pobranie
zakresów numerów recept lub wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania
numerów recept, kierowanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadzona jest funkcjonalność
pozwalająca na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia
do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.