Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

15.02.2022


Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju
leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej
podmiotu.


Szczegóły komunikatu link do strony AOTMiT


Podstawa prawna
• Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).
• Plan Taryfikacji na rok 2022