Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w zakresach dziecięca opieka koordynowana (DOK) i koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

01.03.2022

Zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach:

  • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK),
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR)

na obszarze województwa: PODLASKIE

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 8/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR).

 

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 8/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2022 dostępne są w siedzibie PODLASKIEGO OW NFZ, adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3, od dnia 01.03.2022 do dnia 31.12.2022 w godzinach 8:00-16:00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl

 

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2022 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.03.2022 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

 

Wnioskodawca może złożyć w PODLASKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.