Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) lub Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

04.01.2017

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860).

PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: Ul. Pałacowa 3; 15-042 Białystok

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w zakresie Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) oraz w zakresie Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

1) 8 5110000 – 3 Usługi szpitalne i podobne;

2) 8 5121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 8 5143000 – 3 Usługi ambulatoryjne;

4) 8 5312110 – 3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;

5) 8 5312120 – 6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

6) 8 5312500 – 4 Usługi rehabilitacyjne.

na obszarze: województwa podlaskiego

Obowiązujące stawki poszczególnych produktów określa zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą składać świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii lub którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) lub którzy posiadają zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia z zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego, w przypadku dziecięcej opieki koordynowanej (DOK)

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca, z wyłączeniem umowy zawieranej od dnia 1 stycznia 2017 r., w odniesieniu, do której wniosek może być złożony od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2016 r.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9a i 9b do Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, kiedy jednostki organizacyjne są zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego wniosku na danym zakres świadczeń. Wówczas wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielanie świadczeń.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej:

 www.nfz-bialystok.pl