Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

04.12.2017
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. 2016 r. poz. 1860 ze zm.).

PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: Ul. Pałacowa 3; 15-042 Białystok zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/IIIw rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

1) 8 5110000 – 3 Usługi szpitalne i podobne;

2) 8 5121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne;

3) 8 5143000 – 3 Usługi ambulatoryjne;

4) 8 5312110 – 3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;

5) 8 5312120 – 6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

6) 8 5312500 – 4 Usługi rehabilitacyjne.

na obszarze: województwa podlaskiego

Obowiązujące stawki poszczególnych produktów określa zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (ze zm.).

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek składa się nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń,
z zastrzeżeniem, że w sytuacji, kiedy jednostki organizacyjne są zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, jest uprawniony do złożenia więcej niż jednego wniosku na danym zakres świadczeń. Wówczas wnioski składa się w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielanie świadczeń.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej:  www.nfz-bialystok.pl